Política de privacitat

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS


El Lloc web baxlo.com (d'ara endavant, el “Lloc web”) és propietat de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. amb CIF B60507886 i domicili social en Pso.Sanllehy, Bloque 6, Nave 2. Polígono Industrial SUDESTE. 08213 POLINYÀ (Barcelona) - ESPAÑA INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. li dóna la benvinguda i li convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola d'aplicació. Atès que INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. podria modificar en el futur aquestes Condicions d'Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats. Amb l'ànim que el Lloc web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. informa a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant a través del telèfon +34 937 133 472 o en l'adreça de correu electrònic atencionalcliente@baxlo.com

OBJECTE


INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (d'ara endavant “Política sobre Protecció de Dades”). L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d'Usuari i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d'Ús, reservant-se INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. el dret a modificar-los a qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d'abstenir-se respecte a l'ús del present Lloc web.

PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES


Quan per a l'accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Secció de Política de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL


L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i especialment , dissenys , textos , imatges , logos , icones , botons, programari, noms comercials , marques , o qualssevol dels signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques , noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina , són propietat exclusiva de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment de tals obligacions. En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús d'aquest lloc web no confereixen als Usuaris cap altre tipus de dret d'utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot caso INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DEL LLOC WEB


 • L'Usuari es compromet a:
  • la legislació aplicable a cada moment
  • les Condicions Generals del Lloc web
  • la moral i bons costums generalment acceptades
  • Mantenir ordre públic.
 • Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per accedir al Lloc web.
 • Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats a tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, l'establert a l'apartat anterior l'Usuari haurà d'així mateix abstenir-se de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L., dels seus proveïdors o de tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L., tercers proveïdors i altres Usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
 • Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines Web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que
  • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
  • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
  • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
  • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.
  • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
  • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la a tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment poguessin derivar-se per a INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L.

RESPONSABILITATS


INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d'Ús.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del Lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre uns altres, de:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics o qualssevol uns altres.
 • Abús indegut o inadequat del Lloc web.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Els administradors de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web. Així mateix, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'usuari reclamat per INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar a INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega irrazonable sobre el funcionament del Lloc web.

HIPERVÍNCULOS


L'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenlace o hipervínculo, el Lloc web de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L.

El Lloc web de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. inclou enllaços a unes altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l'usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web:

 • no podran donar a entendre que INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
 • no podran falsejar la seva relació amb INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. ni afirmar que INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L.
 • no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit 
 • no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal
 • haurà d'enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu Web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. podrà sol·licitar, a qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web

En conseqüència, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

PROTECCIÓ DE DADES


Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per a això, l'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el Lloc web.

COOKIES (en aquest cas crec que no utilitza)


INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc web, a fi de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l'usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor Web per registrar la navegació de l'Usuari en el Lloc web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d'entrades.

DURADA I TERMINACIÓ


La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

DECLARACIONS I GARANTIES


En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilidad, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure's tals declaracions i garanties.

FORÇA MAJOR


INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents Condicions Generals, així com l'ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de PROVÍNCIA

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilidad o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y PRECISIÓN S.L. procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.